HHR

Huishoudelijk Reglement
Groningen Studenten Amateur Voetbal Vereniging Forward

1             Kleuren en tenue
1.1          De kleuren van de vereniging zijn blauw en wit.
1.2          Tijdens de wedstrijden dragen de leden:
- Een blauwwit katoenen shirt
- Een zwarte broek
- Blauwe kousen met een witte bovenkant
1.3          De sportkleding die tijdens de wedstrijden gedragen wordt, dient de officiële kleding van de club te zijn.
1.4          Het bestuur heeft het recht mensen uit te sluiten van het spelen van een wedstrijd als zij niet aan het in artikel 1.3 voorgeschrevene voldoen.
1.5          Het bestuur heeft het recht om spelers de keuze te geven tussen 1 van de 2 volgende sancties als zij niet aan het in artikel 1.3 voorgeschrevene voldoen:

  1. Het betalen van een boete. Op 09-03-2018 is vastgesteld dat dit een bedrag is van 10,- euro.
  2. Het kopen van het missende kledingstuk bij de club.      

2             Contributie en inkomsten voor de club
2.1          Gewone leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie/bijdrage, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
2.2          Gewone leden kunnen gehouden worden aan het betalen van een jaarlijkse lustrumbijdrage, waarvan de jaarlijkse hoogte op de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

3             Toelating van leden
3.1          Slechts ingeschrevenen van de Rijksuniversiteit te Groningen of de Hanzehogeschool te Groningen kunnen als gewoon lid worden toegelaten (art. 6 lid 1 Statuten).
3.2          De aanvraag voor toelating dient te geschieden bij de secretaris door middel van een door de aanvrager ondertekend aanvraagformulier.
3.3          Het bestuur stelt het in lid 2 genoemde aanvraagformulier vast.
3.4          Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden (art. 6 lid 3 Statuten)
3.5          Het bestuur kan omtrent een aanvraag niet negatief adviseren zonder de aanvrager te hebben gehoord of na behoorlij­ke oproeping de gelegenheid te hebben gegeven te worden gehoord.
3.6          Bij niet toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten (art. 6 lid 4 Statuten)

4             Ereleden en donateurs
4.1          Ereleden (art. 5 lid 1 sub b Statuten) worden op voordracht van het bestuur in een algemene ledenvergadering benoemd.
4.2          Donateurs (art. 5 lid 4 Statuten) worden door het bestuur aangenomen (art. 5 lid 4 Statuten)en steunen de club met een jaarlijkse, door de algemene vergadering vast te stellen, bijdrage.

5             Bestuur: kandidaatstelling en vorming
5.1          De nieuwe voorzitter wordt gekozen door het bestuur.
5.2          De door het bestuur gekozen nieuwe voorzitter kiest uit de leden zijn eigen bestuur.
5.3          Ieder lid van de vereniging kan zich voor het bestuur kandidaat stellen.
5.4          Het nieuwe bestuur wordt op de algemene ledenvergadering benoemd.

6             Het bestuur: besluitvorming
6.1          Het bestuur vergadert eenmaal per week. Bestuursvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als de voorzitter dan wel ten minste twee andere leden van het bestuur dit noodzakelijk achten.
6.2          Toegang tot de bestuursvergadering hebben naast de leden van het bestuur zelf, degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgeno­digd.
6.3          De voorzitter of bij diens afwezigheid, de vice-voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur.  Bij afwezigheid van de voorzitter en van de vice-voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
6.4          Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon.  De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende bestuursvergadering.

7             De voorzitter
7.1          De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het vereni­gings­leven.
7.2          Hij leidt de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.
7.3          Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.
7.4          Hij kan bepalen, dat uitgaande stukken door hem worden mede-onderte­kend.
7.5          Hij geeft leiding aan het bestuur en houdt toezicht op het uitvoeren van besluiten van het  bestuur en de overige organen der vereniging.
7.6          Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de vice-voorzitter of een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen persoon.

8             De secretaris
8.1          De secretaris voert de administratie der vereniging voor zover niet het beheer der geldmiddelen betreffend. Voor zover deze aan anderen is opgedragen blijft de secretaris er voor verantwoordelijk.
8.2          Hij voert de correspondentie in overleg met en namens het bestuur.
8.3          Hij houdt van deze correspondentie afschrift.
8.4          Hij kan het voeren van correspondentie in bepaalde gevallen aan anderen delegeren, maar blijft de verantwoordelijkheid hiervoor dragen.
8.5          Het verenigingsarchief wordt door zijn zorg bewaard. De secretaris kan zich laten bijstaan door een door het bestuur te benoemen archiefcommissie.
8.6          Hij is belast met het notuleren van bestuurs- en algemene vergade­ringen.
8.7          Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de secretaris wordt zijn functie waargenomen door een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen persoon.

9             De fiscus
9.1          De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen der vereniging en met de bewaking van de door de algemene vergade­ring goedgekeurde begroting. Hij doet de uitgaven en int de vorderingen.
9.2          Hij houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven.
9.3          De penningmeester maakt telkenjare per het einde van het verenigingsjaar de balans en de staat van baten en lasten op over het verstreken vereni­gings­jaar en dient deze binnen vier maan­den na afloop van dat verenigings­jaar tezamen met de nodige bescheiden en een ontwerp van de begroting van de baten en lasten voor het daarop volgende vereni­gingsjaar bij het bestuur in.
9.4          De penningmeester vervaardigt voorts jaarlijks zo spoedig mogelijk na 1 januari een tussentijds financieel verslag per die datum, dat in ieder geval een balans en een beschouwing over de mogelijk­heid de geldende begroting te handhaven zal omvatten.  Hij zendt dit verslag toe aan alle bestuursleden en aan de leden van de advies­commissie financiën.  Het verslag wordt zodra mogelijk behandeld op een bestuursvergadering.
9.5          De penningmeester kan te allen tijde door het bestuur ter verant­woording worden geroepen. De penningmeester is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
9.6          Indien de kascommissie het verlangt, is hij verplicht ook tussentijdse rekening en verantwoording te doen aan deze commissie.
9.7          Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de penningmeester wordt zijn functie waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
9.8          Ingeval de penningmeester tussentijds aftreedt, doet hij vóór het tijdstip van zijn defungeren zijn boeken en de kas nazien door de kascommissie.
Deze commissie brengt binnen één maand na verkregen opdracht verslag uit aan het bestuur, dat dit verslag ter kennis brengt van de algemene vergadering.

10           Algemene vergadering
10.1       Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering gehouden.
10.2       Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
10.3       Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering, een besluit is genomen, is beslissend.  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

11           Commissies
11.1       Het bestuur heeft het recht commissies in het leven te roepen die de vereniging kunnen ondersteunen in hun taken.

12           Overtredingen, disciplinaire maatregelen en overtredingen
12.1       Disciplinaire straffen kunnen aan een lid worden opgelegd wegens
                a.            overtreding van enige wettelijke verbodsbepaling;
                b.            overtreding van enige bepaling van de Statuten of enig reglement van de vereniging of van de KNVB;
                c.            een gedraging in strijd met een besluit van de algemene vergadering der vereniging;
                d.            opzettelijke benadeling der vereniging;
                e.            gedragingen waardoor de orde in de vereniging wordt aangetast dan wel haar goede naam in opspraak wordt gebracht.
12.2       De disciplinaire straffen die het bestuur kan opleggen zijn:
                a.            berisping;
                b.            schorsing voor een termijn van ten hoogste drie maanden;
                c.            het opleggen van boeten, zulks met een maximum van EURO  150,- (éénhonderd vijftig euro).
12.3       Boeten kunnen niet worden opgelegd indien een lid vrijwillige diensten voor de vereniging niet nakomt.
12.4       Door schorsing verliest de betrokkene gedurende de door het bestuur aangegeven tijd al zijn uit de Statuten en dit reglement voortvloeiende rechten, met uitzondering van zijn rechten met betrekking tot beroep en zodanige andere rechten als het bestuur mocht hebben bepaald.
12.5       Het bestuur is bevoegd om disciplinaire straffen in het verenigingsblad of anderszins openbaar te maken, al dan niet met de vermelding van de naam van betrokkene.
12.6       Disciplinaire maatregelen kunnen aan een lid opgelegd worden wegens:
                a.            wangedrag op of rond het speelveld;
                b.            het op andere wijze de goede naam van de vereniging in opspraak brengen;
                c.            het zonder tijdige afzegging niet opkomen bij een wedstrijd waarvoor hij als speler, reserve of scheidsrechter is opgesteld, of het zonder tijdig afzeggen niet nakomen van vrijwillige diensten voor de vereniging, waaronder ook begrepen het verrichten van bardiensten.
12.7       De disciplinaire maatregelen die het bestuur kan opleggen zijn:
                a.            ontzegging van het recht van toegang tot het clubhuis en bijbehorende accomodaties.
                b.            uitsluiting van het deelnemen aan een of meer wedstrijden, met een maximum van zes wedsrijden.
                c.            uitsluiting van het deelnemen aan trainingen;
                d.            uitsluiting van het deelnemen aan door de vereniging georganiseerde evenementen.
                e.            Bij het niet komen opdagen terwijl een lid moet vlaggen of fluiten kan een boete van EURO 45,- worden opgelegd.
                f.             Bij het deponeren van de maag- óf blaasinhoud op een plek anders dan de daarvoor                       bestemde plekken kan een boete van EURO 25,- (vijf en twintig euro) worden opgelegd.
12.8       Oplegging van enige disciplinaire straf of maatregel vindt niet plaats dan na verhoor door het bestuur, althans behoorlijke oproeping daartoe, van de betrokkene, die zich desgewenst door een raadsman kan doen bijstaan.
12.9       De secretaris van het bestuur stelt de betrokkene schriftelijk van de opgelegde disciplinaire straf of maatregel in kennis onder mededeling dat hij tegen dat besluit beroep kan instellen bij het bestuur.
12.10     De betrokkene kan tegen een besluit waarbij enige disciplinaire straf of maatregel is opgelegd binnen een termijn van veertien dagen na de datum beroep instellen bij het bestuur.
12.11     Voor het geval het bestuur het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart, treedt de eerder door het bestuur gegeven beslissing in de plaats van het eerst genomen besluit.
12.12     Indien de betrokkene tegen het besluit waarbij enige disciplinaire straf of maatregel is opgelegd tijdig in beroep komt bij het bestuur wordt de disciplinaire straf of maatregel opgeschort, tenzij het bestuur anders beslist.

13           Verenigingsblad         
13.1       Het verenigingsblad de oude schoen verschijnt elke week
13.2       Het bestuur kan beslissen de oude schoen niet uit te geven als zij dat niet nodig acht
13.3       De oude schoen wordt aan leden toegezonden. Voor hen die deel uitmaken van eenzelfde huis kan worden volstaan met toezending van één exemplaar per huis.
13.4       Alle nummers van het verenigingsblad worden ook aan de ereleden en de donateurs toegezonden, indien zij de wens daartoe te kennen hebben gegeven, zulks tegen betaling van de desbetreffende kosten, te bepalen door het bestuur.

14           Handhaving
14.1       Het bestuur is belast met de handhaving van de bepalingen der Statuten en reglementen.

15           Overgangsbepalingen
15.1      Dit reglement treedt in werking op 01-04-2013, na goedkeuring op de Algemene Vergadering van 22-03-2013.
15.2      Dit reglement is uitsluitend van toepassing op feiten die na het in werking treden ervan voorvallen.

Sponsoren

Sporthuis WinsumWECRUITMENTPitchers Bardorstbavaria